Photos at 7 weeks

MIA ALBACHIARA UNICA

Female. Brindle & White. Pictured @ 7 weeks.


MIA ALBACHIARA ULF

Male. Brindle & White. Pictured @ 7 weeks. Reserved.


MIA ALBACHIARA UNCAS

Male. Brindle & White. Pictured @ 7 weeks. Reserved.

MIA ALBACHIARA URSULA

Female. Brindle & White. Pictured @ 7 weeks. Reserved.


MIA ALBACHIARA ULYSSES

Male. Brindle & White. Pictured @ 7 weeks. Reserved.


MIA ALBACHIARA URSUS

Male. Brindle & White. Pictured @ 7 weeks. Reserved. 

Photos at 33-36 days

MIA ALBACHIARA UNICA

Female. Brindle & White. Pictured @ 33-36 days.


MIA ALBACHIARA ULF

Male. Brindle & White. Pictured @ 33-36 days. Reserved.


MIA ALBACHIARA UNCAS

Male. Brindle & White. Pictured @ 33-36 days. Reserved.

MIA ALBACHIARA URSULA

Female.Brindle & White. Pictured @ 33-36 days. Reserved.


MIA ALBACHIARA ULYSSES

Male. Brindle & White. Pictured @ 33-36 days. Reserved.


MIA ALBACHIARA URSUS

Male. Brindle & White. Pictured @ 33-36 days. Reserved. 

Photos at 15 days

MIA ALBACHIARA UNICA

Female. Brindle & White. Pictured @ 15 days.


MIA ALBACHIARA ULF

Male. Brindle & White. Pictured @ 15 days. Reserved.


MIA ALBACHIARA UNCAS

Male. Brindle & White. Pictured @ 15 days. Reserved.

MIA ALBACHIARA URSULA

Female. Brindle & White. Pictured @ 15 days. Reserved.


MIA ALBACHIARA ULYSSES

Male. Brindle & White. Pictured @ 15 days. Reserved.


MIA ALBACHIARA URSUS

Male. Brindle & White. Pictured @ 15 days. Reserved. 

Photos at 5 days

MIA ALBACHIARA UNICA

Female. Brindle & White. Pictured @ 5 days.


MIA ALBACHIARA ULF

Male. Brindle & White. Pictured @ 5 days.


MIA ALBACHIARA UNCAS

Male. Brindle & White. Pictured @ 5 days.

MIA ALBACHIARA URSULA

Female. Brindle & White. Pictured @ 5 days. 


MIA ALBACHIARA ULYSSES

Male. Brindle & White. Pictured @ 5 days.


MIA ALBACHIARA URSUS

Male. Brindle & White. Pictured @ 5 days.